Nowe wyzwania dla biznesu. Strategia ESG w przedsiębiorstwie

By BluExperience | 12 maja 2024 | ESG

Nowe wyzwania dla biznesu. Strategia ESG w przedsiębiorstwie

Otoczenie, w którym funkcjonują współczesne firmy, staje się coraz bardziej złożone. Wymusza to konieczność ciągłych zmian i dostosowywania się do aktualnych warunków rynkowych, technologicznych i gospodarczych. W obliczu wyzwań społecznych i środowiskowych teraz bardziej niż kiedykolwiek szczególnego znaczenia nabiera odpowiedzialne podejście do biznesu. W tym kontekście ważne miejsce na liście priorytetów firm zajmuje koncepcja ESG. Strategia ta pozwala w długim terminie zaplanować rozwój firmy z poszanowaniem dla środowiska i społeczności.

Strategia ESG – co to jest?

Ogólnie rzecz ujmując, idea ESG oznacza zwrócenie szczególnej uwagi na środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny. Skrót „ESG” to akronim od angielskich słów Environmental, Social oraz Governance. Podejście to przyjmuje holistyczne spojrzenie na działalność przedsiębiorstwa, uwzględniając nie tylko aspekty finansowe, ale także wpływ, jaki firma ma na jej otoczenie. Celem organizacji powinno być osiągnięcie równowagi pomiędzy generowaniem zysków a minimalizowaniem ryzyka związanego z wymienionymi powyżej obszarami.

Strategia ESG w firmie – co powinna uwzględniać?

Strategię ESG możemy postrzegać jako nowoczesną drogę rozwoju biznesu, która oznacza planowanie rozwoju firmy w oparciu o zagadnienia środowiskowe, społeczne i dotyczące ładu korporacyjnego. Stanowią one trzy filary walki z wyzwaniami dzisiejszej cywilizacji: zmianami klimatycznymi, nierównościami społecznymi i zatruciem środowiska. Począwszy od segregacji śmieci, zmniejszenie zużycia energii i wody czy promowanie korzystania z bardziej „zielonych” form transportu, przez eliminowanie dyskryminacji płciowej oraz zapewnianie work life balance, aż po przejrzystą i adekwatną do skali prowadzonej działalności strukturę zarządu, respektowanie praw akcjonariuszy czy też przeciwdziałanie korupcji, firma dąży do osiągnięcia harmonii między generowaniem zysków a tworzeniem pozytywnego wpływu na otoczenie.

Strategia ESG w przedsiębiorstwie powinna uwzględnić trzy obszary działań skupiających się na:

  • środowisku (environmental) – chodzi tutaj o wszelkie działania mające na celu zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne oraz chronienie jego zasobów; może to dotyczyć np. ograniczenia ilości odpadów generowanych przez firmę, promowania recyklingu czy inwestowania w ekologiczne technologie, takie jak elektromobilność,
  • społecznej odpowiedzialności (social) – dotyczą one m.in. ochrony praw człowieka, zapobiegania dyskryminacji i praktyk naruszających godność człowieka oraz dbania o komfort i bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców,
  • ładzie korporacyjnym (governance) – obejmują transparentność działań w oparciu o zastosowanie norm moralnych i zasad etycznych, eliminację korupcji oraz uczciwe podejście do kwestii podatkowych, co przyczynia się do budowania atmosfery zaufania i stabilności organizacji.

W ramach strategii ESG istotne jest regularne monitorowanie wyników i prowadzenie regularnych raportów, które pozwalają na śledzenie postępów w realizacji tych celów.

Kto powinien wprowadzić strategię ESG?

Coraz więcej firm na całym świecie decyduje się na wdrożenie strategii ESG, stawiając na odpowiedzialność i transparentność. Obecnie przedsiębiorstwa nie są formalnie zobowiązane do dostarczania raportów niefinansowych zawierających zalecane wskaźniki ESG, jednak niebawem ma się to zmienić. Niemniej jednak niektóre firmy już od lat publikują takie raporty, dostrzegając w nich ogromny potencjał.

Warto wiedzieć, że od 2025 roku wszystkie duże przedsiębiorstwa i spółki notowane na rynkach Unii Europejskiej, które zatrudniają co najmniej 500 pracowników oraz wykazują sumę bilansową przekraczającą 85 milionów złotych lub roczne przychody przekraczające 170 milionów złotych, będą zobligowane do sporządzania raportu ESG. To oznacza, że pierwszy taki raport będzie należało sporządzić już za rok 2024.

Dlaczego Twoja firma powinna zacząć interesować się strategią ESG?

Strategia ESG to zbiór nowoczesnych standardów w biznesie. Firma, która kładzie nacisk na kryteria ESG, staje się dużo bardziej wiarygodna w oczach inwestorów i interesariuszy. Dzięki zwracaniu uwagi na obszary, które w dzisiejszym świecie nabierają coraz większego znaczenia, przedsiębiorstwo prowadzące działania zgodnie z zasadami ESG może zyskać większą reputację na rynku i opinię lepszego partnera biznesowego.

Warto podkreślić, że skuteczne opracowanie i wdrożenie odpowiedniej strategii ESG może przyczynić się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa oraz zwiększenia jego konkurencyjności w długoterminowej perspektywie. Organizacja respektująca fakt, że budowanie strategii ESG i implementowanie planów realizujących jej cele jest nie tylko koniecznością, ale również cennym narzędziem generującym wartość dla firm, może cieszyć się lepszym dostępem do kapitału, co może umożliwić szybszy rozwój oraz ekspansję na nowe rynki. W rezultacie firma może wyprzedzić konkurencję i zyskać liczne grono klientów.

Nasza Agencja pozwoli Wam wykorzystać potencjał, jaki niesie ze sobą idea biznesu odpowiedzialnego społecznie. Takiego właśnie oczekują partnerzy i klienci, więc czemu nie pokazać go podczas organizowanych dla nich pokazów, wykładów, konferencji, targów czy też imprez pracowniczych? Eventy odpowiedzialne społecznie to nasza specjalność.  Poszanowane dla środowiska, uwzględnienie kwestii społecznych, ład korporacyjny – dla nas nie są to tylko puste hasła. Wdrażamy praktyki CSR/ESG w ramach Agencji i potrafimy wykorzystać organizowane przez nas wydarzenia, by pokazać, że Wy też to robicie. Stawiamy na budowanie zaufania, prawdziwość komunikacji, szczerość, a to jedne z warunków koniecznych do faktycznego działania w zgodzie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.