Porównanie ESG i CSR. Czym różnią się te koncepcje?

By BluExperience | 17 czerwca 2024 | ESG

Porównanie ESG i CSR. Czym różnią się te koncepcje?

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, gdy coraz większe znaczenie przywiązuje się do równowagi między osiąganiem zysków a odpowiedzialnością społeczną i środowiskową, pojęcia CSR i ESG często są używane zamiennie. Jednakże podejście podejściu nierówne. Mimo że obie koncepcje podążają w kierunku promowania zrównoważonego rozwoju i minimalizacji negatywnego wpływy działalności firm na środowisko, istnieją oczywiste różnice między nimi. W niniejszym wpisie postaramy się je pokrótce omówić.

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) – co to jest?

CSR to skrót od Corporate Social Responsibility, co w tłumaczeniu na język polski oznacza społeczną odpowiedzialność biznesu. Jest to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwo w swoich działaniach dobrowolnie uwzględnia interesy społeczne, aspekty środowiskowe oraz relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Głównym założeniem CSR jest prowadzenie biznesu w sposób, który zapewnia transparentność podejmowanych decyzji oraz ich zgodność z normami etycznymi.

Celem strategii CSR jest pokazanie, że firma czy organizacja jest społecznie odpowiedzialna wobec samej siebie, swoich interesariuszy i społeczeństwa. Choć początki tej koncepcji na świecie sięgają lat 50. XX wieku, w Polsce jest ona stosunkowo nowa. Idea CSR niezmiennie zyskuje na popularności, co świadczy o rosnącej świadomości społecznej oraz wzrastającym znaczeniu odpowiedzialności przedsiębiorstw za wpływ ich działań na otoczenie. W ostatnich latach rozpoczęto poszukiwania sposobów na analizę i ocenę „miękkich” działań w ramach Corporate Social Responsibility. Tak narodziła się koncepcja ESG.

 

Koncepcja ESG – znaczenie i wpływ na biznes

ESG jest swoistego rodzaju kontynuacją CSR. Skrót ESG rozszyfrować można jako Environmental, Social and Governance, czyli środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. Pojęcie to podkreśla znaczenie zrównoważonego podejścia do prowadzenia biznesu, uwzględniając zarówno aspekty środowiskowe i społeczne, jak i kwestie związane z zarządzaniem i ładem korporacyjnym. Najprościej rzecz ujmując, ESG stara się przekształcić wysiłki korporacji w obszarze CSR ze sfery czystej filantropii w coś konkretnego i mierzalnego. To spojrzenie na zarządzanie dąży do tego, by wysiłki te były wyrażone za pomocą danych liczbowych, co pozwoli inwestorom i konsumentom łatwiej oceniać i porównać działania przedsiębiorstw. Zadaniem ESG jest zatem zapewnienie wymiernych wskaźników, które umożliwią monitorowanie skuteczności kroków podejmowanych przed firmy i organizacje w obszarach środowiskowych, społecznych i biznesowych.

 

CSR a ESG – różnice i podobieństwa

 

Jak widać, koncepcje CSR i ESG mają wiele wspólnych elementów. Celem tych strategii jest dążenie do wprowadzania praktyk, których celem byłoby pozytywne oddziaływanie firmy na jej otoczenie. Zarówno CSR, jak i ESG pokazują, jak świadome społecznie i środowiskowo jest dane przedsiębiorstwo. Obie koncepcje kładą duży nacisk na zrównoważony rozwój, zachęcając firmy do podejmowania decyzji i działań uwzględniających zarówno aspekty społeczne, jak i środowiskowe. Ponadto zarówno CSR, jak i ESG, podkreślają rolę transparentności i etyki w działalności biznesowej, promując uczciwe praktyki oraz odpowiedzialne podejście do zarządzania.

Pomimo podobieństw, istnieją zauważalne różnice między pojęciami CSR a ESG. Strategia CSR koncentruje się na pokazaniu, że biznes może działać odpowiedzialnie wobec swojego otoczenia, podczas gdy ESG dąży do zmierzenia i oceny tych wysiłków. Tradycyjne CSR często obejmuje zaangażowanie firmy w inicjatywy charytatywne, filantropijne, inwestycje społeczne oraz utrzymanie etyki biznesowej. Natomiast ESG obejmuje szerszy zakres, łącząc te kwestie z aspektami zarządzania. Wszystko to odzwierciedla zmianę podejścia do biznesu, który nie powinien troszczyć się tylko i wyłącznie o swój interes ekonomiczny.